РЕГЛАМЕНТ
Головного управління статистики у Миколаївській області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління статистики
у Миколаївській області

03.10.2008 № 212

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Миколаївській області  пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

У цьому  Регламенті  наведені  нижче  терміни вживаються у такому значенні:

Головне управління статистики є територіальним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковується Держкомстату.
Головне управління статистики утворюється Держкомстатом і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України.  Головному управлінню статистики підпорядковуються  Управління (Відділи) статистики, які є відокремленими підрозділами Головного управління  статистики.

2. Головне управління статистики та підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики у межах своїх повноважень спрямовують свою діяльність на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики, затвердженого наказом Держкомстату  від 13 квітня 2004 року  № 214.

Основні завдання Управлінь (Відділів) статистики, визначені у Положеннях про Управління (Відділи) статистики, затверджених начальником Головного управління статистики.

4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Головного управління статистики, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України. 

7. Діяльність Головного управління статистики, є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики та Управлінь (Відділів) статистики.

8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
Громадянам, представникам засобів масової інформації, інформація про діяльність Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики надається згідно з чинним законодавством.

II. Організація роботи Головного управління статистики Планування роботи

9. Основою для планування діяльності Головного управління статистики є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, технологічний план державних статистичних спостережень, затверджений Головою Держкомстату, план розробки й експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації, затверджений наказом Держкомстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держкомстату, плани роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

10. Головне управління статистики щороку складає План роботи, який містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, проведення перевірної роботи, координації діяльності Управлінь (Відділів) статистики та роботи з користувачами даних і респондентами, із визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

План роботи формується уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики з урахуванням пропозицій інших  структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики за погодженням із начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики і затверджується наказом начальника Головного управління статистики.

11. Затверджений начальником Головного управління статистики План роботи розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

12. На підставі Плану роботи структурні підрозділи Головного управління статистики, Управління (Відділи) статистики (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають поточні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики,  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

13. Моніторинг виконання Плану роботи здійснюється уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики, начальниками Управлінь (Відділів) статистики відповідно.

14.  Зміни до Плану роботи та поточних планів структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики вносяться на погодження і затверджуються відповідно до порядку затвердження кожного з них.

15. Після закінчення звітного року уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики за участю інших  структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики готується інформація про виконання Плану роботи, яка подається на розгляд колегії Головного управління статистики.

Інформація про виконання Плану роботи розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Інформація про виконання поточних планів роботи  структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики готується керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики та начальниками Управлінь (Відділів) статистики відповідно і подається на розгляд начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Інформація про виконання поточних планів роботи  структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики розглядається на засіданнях колегії Головного управління статистики відповідно до плану її роботи.

Моніторинг результатів роботи структурних підрозділів  Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики

16. Протягом року уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики здійснюється поточний моніторинг результатів роботи структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики. Порядок здійснення моніторингу затверджується наказом Головного управління  статистики.
Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики.

Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

17. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління  статистики.

18. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики затверджується наказом Головного управління статистики, в якому визначаються:

19. Положення про самостійні структурні підрозділи Головного управління статистики, Управління (відділи) статистики, а також підрозділи у їх складі розробляються керівниками  самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (відділів) статистики, погоджуються з першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною та кадровою службами Головного управління статистики й затверджуються начальником Головного управління статистики.

20.  Посадові обов'язки керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики, а також підрозділів у їх складі визначаються в Положеннях про ці підрозділи. Обов'язки інших працівників Головного управління статистики, Управлінь (Відділів) статистики визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом начальника Головного управління державної служби України від 01 вересня 1999 року № 65 (із змінами та доповненнями), Положеннями підрозділи Головного управління статистики та затверджуються начальником Головного управління статистики або за його дорученням першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Посадові інструкції працівників структурних підрозділів Головного управління статистики затверджує начальник Головного управління статистики.

Посадові інструкції працівників Управлінь (Відділів) статистики затверджує начальник  Головного управління статистики.

Дорадчі органи

21. Головне управління статистики для розгляду найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює:

Колегію Головного управління статистики, яка є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

Кількісний і персональний склад колегії Головного управління статистики затверджується наказом Держкомстату. Положення  про її  діяльність затверджується наказом Головного управління статистики.

Експертну комісію Головного управління статистики, із метою організації та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії Державного архіву Миколаївської області.

22. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

23. Кількісний і персональний склад інших дорадчих та допоміжних органів і положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління  статистики.

Управління персоналом та проходження державної служби

24. Організацію роботи з кадрами в Головному управлінні статистики здійснює відділ кадрового забезпечення та державної служби, відповідно до Положення про відділ кадрового забезпечення та державної служби, затвердженого начальником Головного управління статистики та розробленого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 "Про затвердження Типового положення по кадрову службу органу виконавчої влади".

25. Відділ кадрового забезпечення та державної служби, складає річні  плани роботи з кадрами, в яких визначаються заходи щодо їх добору, розстановки, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації і які затверджуються начальником Головного управління статистики.

26. Право на державну службу в органах державної статистики мають громадяни України незалежно від походження, соціального й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли в установленому порядку конкурсний відбір або іншу процедуру, передбачену чинним законодавством.

27. Прийняття працівників на державну службу в Головному управлінні статистики здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх із роботи здійснюється відповідно до законодавства України про працю.

Процедури призначення на посади та звільнення з посад працівників Головного управління статистики визначаються Порядком заміщення вакантних посад в органах державної статистики, затвердженим наказом Держкомстату.

28. З метою підготовки працівників до виконання функцій на вищій посаді в Головному управлінні статистики формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їхньої кваліфікації, згідно із затвердженими начальником, першим заступником, заступниками начальника Головного управління статистики чи керівниками самостійних структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики, особистими річними планами працівників.

Організаційні принципи кадрового резерву та система роботи щодо створення та підготовки резерву кадрів визначаються Положенням про роботу з кадровим резервом в органах державної статистики, затвердженим наказом Держкомстату.

Для набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися їхнє стажування на відповідних посадах у Головному управлінні статистики відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 року № 804.

29. З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідальності за доручену справу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців" та наказу Головдержслужби "Про проведення атестації державних службовців" один раз на три роки в Головному управлінні статистики  та в Управліннях (Відділах) статистики проводиться атестація державних службовців.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов'язків, визначених у їхніх посадових інструкціях.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби України 31 жовтня 2003 року № 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 року за № 1063/8384 та Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління статистики від 04 січня 2005 року №1.

\Результати атестації та щорічної оцінки беруться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, керівниками  структурних підрозділів, начальниками Управлінь (Відділів) статистики до уваги під час проведення ротації кадрів на окремих посадах, а також при розгляді питань, пов'язаних із матеріальним стимулюванням працівників.

30. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу Головного управління статистики здійснюється згідно з річним планом навчання працівників Головного управління статистики, затвердженим начальником Головного управління статистики, з урахуванням річного плану навчання працівників органів державної статистики, затвердженого Головою Держкомстату.

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується Указом Президента України від 09 листопада 2000 року № 1212/2000 "Про комплексну програму підготовки державних службовців”, Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 року №167, Програмою підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1444, іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби та навчання державних службовців.

31. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, заходи заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за порушення трудової дисципліни визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну службу", та закріплені в Правилах  внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики, затверджених наказом Головного управління статистики, та колективному договорі Головного управління статистики.

32. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, пов'язаних із діяльністю Головного управління  статистики, у святкові та вихідні дні в разі потреби встановлюється чергування першого заступника та заступників начальника Головного управління  статистики, керівників самостійних структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики згідно з графіком, що розробляється першим заступником начальника Головного управління статистики та затверджується наказом Головного управління статистики.

Питання, пов’язані з перебуванням працівників у службових відрядженнях, а також перебуванням у робочий час за межами приміщень Головного управління статистики, Управління (Відділу) статистики, регламентуються Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 13 березня 1998 року №59, зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України  31 березня 1998 року за №218/2658.

Керівники структурних підрозділів Головного управління статистики, начальники Управлінь (Відділів) статистики повідомляють про свою відсутність у робочий час, у зв'язку зі службовою необхідністю, начальника, першого заступника або заступників начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

33. Правила пропускного режиму в Головному управлінні статистики визначаються Інструкцією з охорони адмінбудівель Головного управління статистики, що затверджується начальником Головного управління статистики.

Пропускний режим передбачає режим робочого часу, встановлення порядку входу та виходу громадян, внесення і винесення матеріальних цінностей тощо.

III. Нормотворча діяльність

34. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Держкомстату, а також з ініціативи Головного управління статистики.

35. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики покладається на самостійний структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

При розробці нормативно – правових актів, які підлягають державній реєстрації, за наказом начальника Головного управління статистики,  може утворюватися робоча група.

36. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

38. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обов'язково узгоджується з усіма зацікавленими  структурними підрозділами Головного управління статистики, юридичною службою, першим заступником або заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

39. Юридична служба Головного управління статистики надає необхідну допомогу  структурним підрозділам з правових питань, що виникають при підготовці проекту, за дорученням керівництва безпосередньо бере участь у розробці проекту з питань, що входять до її компетенції.

Юридична служба Головного управління статистики, визначає чи підлягає нормативний акт державній реєстрації, та вносить керівнику пропозиції щодо подання його до реєструючого органу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493/92 та Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1992 року №731.

40. Нормативно-правові акти Головного управління статистики, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

41. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється у  Головному управлінні статистики, відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах державної влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів  України від 17 жовтня 1997 року № 1153 (далі – Примірна інструкція з діловодства) та  Інструкції з діловодства у центральному апараті Держкомстату України, затвердженої наказом Голови  Держкомстату від 19 січня 2005 року №31 та Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики у Миколаївській області, затвердженої наказом начальника Головного  управління статистики від 14 квітня 2005 року №75.

42.  Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада1998 року № 1893.

43. Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

Відповідальність за організацію діловодства в структурних підрозділах Головного управління статистики, Управліннях (Відділах) статистики покладається на керівників  структурних підрозділів Головного управління статистики та начальників Управлінь (Відділів) статистики відповідно.

З метою прискорення підготовки, візування та виконання документів, а також контролю за додержанням вимог щодо складання й оформлення документів наказом Головного управління статистики у структурних підрозділах, Управліннях (Відділах) статистики визначаються  відповідальні  особи  за  ведення діловодства та архіву. =

44. Системи електронного документообігу й обробки інформації органів державної статистики повинні відповідати вимогам державних стандартів і Примірної інструкції з діловодства.

45. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування,  наказами Держкомстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступників Голови Держкомстату, наказами Головного управління статистики, дорученнями начальника, першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики, запити та звернення народних депутатів України  депутатів місцевих рад, звернення громадян.

Контроль за виконанням інших документів встановлюється за окремими дорученнями начальника Головного управління статистики.

46. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (наказі, розпорядженні, рішенні тощо), резолюції керівника, та безпосередні виконавці. У разі коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.

47. Узагальнена уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики інформація про стан виконання документів, що підлягають контролю, щотижня подається начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики, а також керівникам  структурних підрозділів Головного управління статистики.

48. Відповідальність за організацію та здійснення контролю щодо змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які знаходяться на опрацюванні у відповідному  структурному підрозділі, несуть керівники структурних підрозділів Головного управління статистики, в Управліннях (Відділах) - їх керівники та всі особи, які візують документ.

49. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

V. Порядок проведення нарад

50. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників  структурних підрозділів, а в разі необхідності ? керівників структурних підрозділів та начальників Управлінь статистики, а також інших зацікавлених осіб.

51. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, а також керівниками структурних підрозділів. В Управліннях (Відділах) статистики наради проводяться начальниками та заступниками начальника Управлінь (Відділів) статистики.

52. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

53. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює уповноважений структурний підрозділ Головного управління статистики  чи Управління (Відділ) статистики.

54. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішується начальником Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

55. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики на основі матеріалів  структурних підрозділів, Управлінь (Відділів) статистики.

Апаратні наради

56. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника чи заступника начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

57. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступників начальника Головного управління статистики та керівників  структурних підрозділів Головного управління статистики.

58. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

59. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

60. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Оперативні наради

62. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступники, відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками  структурних підрозділів Головного управління статистики та начальниками Управлінь (Відділів) статистики.

63. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

64. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Міжвідомчі наради

65. Для вирішення питань міжвідомчого характеру у Головному управлінні статистики можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших органів державної влади, науково-дослідних і громадських організацій тощо.

66. Порядок денний і матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за 4  дні до початку її проведення.

67. Організація міжвідомчих нарад покладається на першого заступника або заступника начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень і структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

VI. Взаємодія Головного управління статистики з іншими  місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

68. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, зокрема, забезпечує:

Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

VII. Взаємодія Головного управління статистики із засобами масової інформації та користувачами

70. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики забезпечують:

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян.Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

71. Особистий прийом громадян і розгляд їхніх письмових звернень у Головному управлінні  статистики та Управліннях (Відділах) статистики здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” та інших актів законодавства.

72. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики та Управліннях (Відділах) статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління статистики та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, і покладається на уповноважений  структурний підрозділ, а також на спеціально призначених посадових осіб у структурних підрозділах Головного управління статистики та Управліннях (Відділах) статистики.

73. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводиться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, в Управліннях (Відділах) статистики – начальниками Управлінь (Відділів) відповідно до порядку та графіка прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики.

Особистий прийом в Головному управлінні статистики та в Управліннях (Відділах) статистики проводиться у дні та години відповідно до встановленого порядку, затвердженого наказом Головного управління статистики.

За відсутності посадової особи, яка здійснює особистий прийом громадян відповідно до встановленого порядку, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

74. Громадяни України, юридичні особи та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають право без обмежень звернутися до Головного управління статистики та його посадових осіб з приводу питань, що стосуються їх діяльності для реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та з приводу порушення цих прав.

75. Листи громадян, які надходять до Головного управління статистики електронною поштою, не вважаються офіційними зверненнями, оскільки не відповідають вимогам Закону України "Про звернення громадян", наведена у них інформація може бути взятою лише до відома.

76. Забороняється відмова у прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання державної мови.

77. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України „Про статус народного депутата України” та Пам'ятки щодо  організації   роботи  із  запитами  та зверненнями  народних  депутатів  України,  а  також  зверненнями, запитами та запитаннями депутатів місцевих рад, затвердженої наказом  Міністерства юстиції України від  21 червня 2007 року № 414/5.

ІХ. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами

З метою організації ефективної роботи з респондентами безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи) статистики Головне управління статистики: